Cloud Search API Client Library برای دات نت

Cloud Search API : Cloud Search قابلیت‌های جستجوی مبتنی بر ابر را روی داده‌های Google Workspace ارائه می‌کند. Cloud Search API امکان فهرست‌بندی داده‌های غیر Google Workspace را در Cloud Search فراهم می‌کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Search API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudSearch.v1 .