Google Cloud Support API Client Library برای دات نت

Google Cloud Support API : موارد پشتیبانی فنی Google Cloud را برای پیشنهادات پشتیبانی خدمات مشتری مدیریت می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Google Cloud Support API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudSupport.v2beta .