Cloud Tasks API Client Library برای دات نت

Cloud Tasks API : اجرای تعداد زیادی درخواست توزیع شده را مدیریت می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Tasks API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudTasks.v2beta3 .