Cloud Trace API Client Library برای دات نت

Cloud Trace API : داده های ردیابی برنامه را برای مشاهده به Cloud Trace ارسال می کند. داده های ردیابی به طور پیش فرض برای همه برنامه های App Engine جمع آوری می شود. داده های ردیابی از سایر برنامه ها را می توان با استفاده از این API ارائه کرد. این کتابخانه برای تعامل مستقیم با Cloud Trace API استفاده می شود. اگر به دنبال ابزارسازی برنامه خود برای Cloud Trace هستید، توصیه می کنیم از OpenTelemetry استفاده کنید.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Trace API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudTrace.v2 .