Connectors API Client Library برای دات نت

Connectors API : کاربران را قادر می سازد تا با استفاده از رابط Connectors، اتصالات به سرویس های Google Cloud و برنامه های تجاری شخص ثالث را ایجاد و مدیریت کنند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Connectors API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Connectors.v1 .