Kubernetes Engine API Client Library برای دات نت

Kubernetes Engine API : برنامه های کاربردی مبتنی بر کانتینر را ایجاد و مدیریت می کند که توسط فناوری منبع باز Kubernetes پشتیبانی می شود.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Kubernetes Engine API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Container.v1 .