.NET 版 Google Cloud Data Catalog API 客户端库

Google Cloud Data Catalog API:扩缩能力极强的全代管式数据发现和元数据管理服务。

本页面介绍了如何通过使用 .NET 版 Google API 客户端库开始使用 Google Cloud Data Catalog API。如需了解详情,请参阅以下文档:

下载库

安装 NuGet 软件包:Google.Apis.DataCatalog.v1