Dataflow API Client Library برای دات نت

Dataflow API : پروژه های Google Cloud Dataflow را در Google Cloud Platform مدیریت می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Dataflow API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Dataflow.v1b3 .