Thư viện ứng dụng API Gắn nhãn dữ liệu cho .NET

Data Labeling API: API công khai cho Dịch vụ gắn nhãn dữ liệu của Google Cloud AI.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Gắn nhãn dữ liệu bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.DataLabeling.v1beta1.