Database Migration API Client Library برای دات نت

API مهاجرت پایگاه داده : منابع سرویس مهاجرت پایگاه داده ابری را در پلتفرم Google Cloud مدیریت کنید.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Database Migration API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.DatabaseMigrationService.v1 .