Cloud Dataplex API Client Library برای دات نت

Cloud Dataplex API : Dataplex API برای مدیریت چرخه حیات دریاچه های داده استفاده می شود.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Dataplex API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudDataplex.v1 .