Cloud Dataproc API Client Library برای دات نت

Cloud Dataproc API : خوشه‌ها و مشاغل مبتنی بر Hadoop را در Google Cloud Platform مدیریت می‌کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Dataproc API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Dataproc.v1 .