Datastream API Client Library برای دات نت

Datastream API :

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Datastream API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Datastream.v1 .