Digital Asset Links API Client Library برای دات نت

Digital Asset Links API : روابط بین دارایی های آنلاین مانند وب سایت ها یا برنامه های تلفن همراه را کشف می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Digital Asset Links API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Digitalassetlinks.v1 .