Display & Video 360 API Client Library برای دات نت

Display & Video 360 API : Display & Video 360 API به کاربران اجازه می‌دهد تا گردش‌های کاری پیچیده Display & Video 360 را خودکار کنند، مانند ایجاد سفارش‌های درج و تنظیم گزینه‌های هدف برای موارد منفرد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Display & Video 360 API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.DisplayVideo.v1 .