Cloud DNS API Client Library برای دات نت

Cloud DNS API :

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud DNS API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Dns.v2 .