Cloud Document AI API Client Library برای دات نت

Cloud Document AI API : سرویسی برای تجزیه اطلاعات ساختاریافته از اسناد بدون ساختار یا نیمه ساختار یافته با استفاده از پیشرفته ترین هوش مصنوعی Google مانند زبان طبیعی، بینایی رایانه، ترجمه و AutoML.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Document AI API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Document.v1beta3 .