Cloud Domains API Client Library برای دات نت

Cloud Domains API : مدیریت و پیکربندی نام های دامنه را فعال می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Domains API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudDomains.v1 .