Drive Activity API Client Library برای دات نت

Drive Activity API : نمای تاریخی از فعالیت در Google Drive را ارائه می دهد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Drive Activity API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.DriveActivity.v2 .