Essential Contacts API Client Library برای دات نت

Essential Contacts API :

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Essential Contacts API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Essentialcontacts.v1 .