Eventarc API Client Library برای دات نت

Eventarc API : برنامه‌های مبتنی بر رویداد را در Google Cloud Platform بسازید.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Eventarc API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Eventarc.v1 .