Fact Check Tools API Client Library برای دات نت

Fact Check Tools API :

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Fact Check Tools API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.FactCheckTools.v1alpha1 .