Firebase Cloud Messaging API Client Library برای دات نت

Firebase Cloud Messaging API : FCM API ارسال می کند که راه حل پیام رسانی بین پلتفرمی را برای ارائه مطمئن پیام ها بدون هزینه ارائه می دهد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Firebase Cloud Messaging API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.FirebaseCloudMessaging.v1 .