Cloud Filestore API Client Library برای دات نت

Cloud Filestore API : Cloud Filestore API برای ایجاد و مدیریت سرورهای فایل ابری استفاده می شود.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Filestore API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudFilestore.v1 .