Firebase Management API Client Library برای دات نت

Firebase Management API : Firebase Management API راه‌اندازی و مدیریت پروژه‌های Firebase از جمله منابع Firebase پروژه و برنامه‌های Firebase را فعال می‌کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Firebase Management API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.FirebaseManagement.v1beta1 .