Firebase Realtime Database Management API Client Library برای دات نت

Firebase Realtime Database Management API : Firebase Realtime Database Management API امکان تهیه و مدیریت برنامه‌ریزی‌شده نمونه‌های پایگاه داده بیدرنگ را فراهم می‌کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Firebase Realtime Database Management API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.FirebaseRealtimeDatabase.v1beta .