Firebase Hosting API Client Library برای دات نت

Firebase Hosting API : Firebase Hosting REST API مدیریت برنامه ریزی شده و قابل تنظیم و استقرار در سایت های میزبانی شده توسط Firebase شما را امکان پذیر می کند. از این REST API برای ایجاد و مدیریت کانال‌ها و سایت‌ها و همچنین برای استقرار پیکربندی‌های میزبانی جدید یا به‌روز شده و فایل‌های محتوا استفاده کنید.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Firebase Hosting API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.FirebaseHosting.v1 .