Firebase Rules API Client Library برای دات نت

Firebase Rules API : قوانینی را ایجاد و مدیریت می‌کند که تعیین می‌کنند یک سرویس فعال‌شده با قوانین Firebase چه زمانی باید به درخواست اجازه دهد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Firebase Rules API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.FirebaseRules.v1 .