Fitness API Client Library برای دات نت

Fitness API : Fitness API برای مدیریت داده های ردیابی تناسب اندام کاربران.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Fitness API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Fitness.v1 .