Thư viện ứng dụng Dịch vụ trò chơi của Google Play dành cho .NET

Dịch vụ trò chơi của Google Play: Dịch vụ trò chơi của Google Play cho phép nhà phát triển cải thiện trò chơi bằng bảng xếp hạng xã hội, thành tích, trạng thái trò chơi, tính năng đăng nhập bằng Google, v.v.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Dịch vụ trò chơi của Google Play bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Games.v1.