Google Play Game Services Publishing API Client Library برای دات نت

Google Play Game Services Publishing API : Google Play Game Services Publishing API به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا بازی های خود را در سرویس های بازی پیکربندی کنند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Google Play Game Services Publishing API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.GamesConfiguration.v1configuration .