کتابخانه مشتری مدیریت بازی Google Play برای دات نت

مدیریت بازی Google Play : API مدیریت بازی Google Play به توسعه دهندگان اجازه می دهد منابع را از سرویس بازی Google Play مدیریت کنند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با مدیریت بازی Google Play با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.GamesManagement.v1management .