Services Game Services API Client Library برای دات نت

API خدمات بازی : زیرساخت‌ها را برای تجربه‌های جهانی بازی چند نفره مستقر و مدیریت کنید.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Game Services API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.GameServices.v1beta .