پشتیبان گیری برای کتابخانه سرویس گیرنده GKE API برای دات نت

پشتیبان‌گیری برای GKE API : پشتیبان‌گیری برای GKE یک سرویس پشتیبان‌گیری و بازیابی بار کاری مدیریت‌شده Kubernetes برای خوشه‌های GKE است.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با پشتیبان‌گیری برای GKE API با استفاده از Google API Client Library برای دات‌نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.BackupForGKE.v1 .