Groups Migration API Client Library برای دات نت

Groups Migration API : Groups Migration API به مدیران دامنه اجازه می دهد تا ایمیل ها را در گروه های Google بایگانی کنند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Groups Migration API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.GroupsMigration.v1 .