Groups Settings API Client Library برای دات نت

API تنظیمات گروه ها : API تنظیمات گروه ها به مدیران دامنه امکان مشاهده و مدیریت سطوح دسترسی و تنظیمات پیشرفته برای یک گروه را می دهد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با API تنظیمات گروه ها با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Groupssettings.v1 .