Cloud Healthcare API Client Library برای دات نت

Cloud Healthcare API : مدیریت، ذخیره و دسترسی به داده‌های مراقبت‌های بهداشتی در Google Cloud Platform.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Healthcare API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudHealthcare.v1beta1 .