IAM Service Account Credentials Library Client API برای دات نت

IAM Service Account Credentials API : اعتبارنامه های کوتاه مدت برای جعل هویت حساب های سرویس IAM ایجاد می کند. برای فعال کردن این API، باید IAM API (iam.googleapis.com) را فعال کنید.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با IAM Service Account Credentials API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.IAMCredentials.v1 .