Cloud Identity-Aware Proxy API Client Library برای دات نت

Cloud Identity-Aware Proxy API : دسترسی به برنامه های کاربردی ابری را که در Google Cloud Platform اجرا می شوند، کنترل می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Identity-Aware Proxy API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudIAP.v1beta1 .