Google Keep API Client Library برای دات نت

Google Keep API : Google Keep API در یک محیط سازمانی برای مدیریت محتوای Google Keep و حل مشکلات شناسایی شده توسط نرم افزار امنیت ابری استفاده می شود.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Google Keep API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Keep.v1 .