Library Agent API Client Library برای دات نت

Library Agent API : یک Google Example Library API ساده.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Library Agent API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Libraryagent.v1 .