Enterprise License Manager API Client Library برای دات نت

Enterprise License Manager API : Google Enterprise License Manager API به شما امکان می دهد Google Workspace و مجوزهای مرتبط را برای همه کاربران مشتری که مدیریت می کنید مدیریت کنید.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Enterprise License Manager API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Licensing.v1 .