Cloud Life Sciences API Client Library برای دات نت

Cloud Life Sciences API : Cloud Life Science مجموعه ای از خدمات و ابزارها برای مدیریت، پردازش و تبدیل داده های علوم زیستی است.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Life Sciences API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudLifeSciences.v2beta .