Thư viện ứng dụng API Dịch vụ địa phương cho .NET

API Dịch vụ địa phương:

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Dịch vụ địa phương bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Localservices.v1.