سرویس مدیریت شده برای Microsoft Active Directory API Client Library برای دات نت

سرویس مدیریت شده برای Microsoft Active Directory API : سرویس مدیریت شده برای Microsoft Active Directory API برای مدیریت یک سرویس بسیار در دسترس و سخت شده که Microsoft Active Directory (AD) را اجرا می کند استفاده می شود.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Managed Service for Microsoft Active Directory API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.ManagedServiceForMicrosoftActiveDirectoryConsumerAPI.v1alpha1 .