Manufacturer Center API Client Library برای دات نت

Manufacturer Center API : API عمومی برای مدیریت داده های مربوط به Manufacturer Center.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Manufacturer Center API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.ManufacturerCenter.v1 .