Dataproc Metastore API Client Library برای دات نت

Dataproc Metastore API : Dataproc Metastore API برای مدیریت چرخه حیات و پیکربندی خدمات متاستور استفاده می شود.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Dataproc Metastore API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.DataprocMetastore.v1beta .