My Business Account Management API Client Library برای دات نت

My Business Account Management API : My Business Account Management API یک رابط برای مدیریت دسترسی به یک مکان در Google ارائه می دهد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با My Business Account Management API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.MyBusinessAccountManagement.v1 .