My Business Calls API Client Library برای دات نت

My Business Business Calls API : My Business Business Calls API اطلاعات تماس‌های تجاری یک مکان در Google را مدیریت می‌کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با My Business Calls API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.MyBusinessBusinessCalls.v1 .