کتابخانه مشتری API اطلاعات کسب و کار من برای دات نت

API اطلاعات کسب و کار من : API اطلاعات کسب و کار من یک رابط برای مدیریت اطلاعات کسب و کار در Google ارائه می دهد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با My Business Business Information API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.MyBusinessBusinessInformation.v1 .